PRESSEMELDING OM NORSK-RUSSISK SAMHANDEL 1. HALVÅR 2015

To download statistics report in English please click here

Norsk eksport til Russland er i løpet av 1. halvår 2015  redusert med NOK 2.8 mrd, eller om lag 78 % i forhold til samme periode i fjor.

Russisk eksport til Norge er økt med NOK 490 mill, som er om lag 10 % økning i eksporten i forhold til samme periode i fjor.

Den totale samhandelen i løpet av første halvår er på  NOK 6.05 mrd. Dette er en nedgang på NOK 2.3 mrd eller om lag 28 %.

I mln NOK

Jan.-juni 2014

Jan.-juni 2015

%

 

Import fra Russland

4 794

5 284

10 %

+490

Eksport til Russland

3 580

770

-78 %

-2 810

Total samhandel

8 375

6 055

-28 %

-2 319

Daglig leder i Norsk-Russisk handelskammer, Jarle Forbord, sier at det kraftige fallet i norsk eksport ikke er overraskende. Han viser til at restriktive tiltak er besluttet opprettholdt av alle parter. 

 «Helt siden 1990 tallet har norsk eksport til Russland vært lite diversifisert. Norsk sjømateksport har det siste tiåret utgjort om lag 70-80 % av direkte norsk eksport til Russland. Konsekvensene blir enorme som følge av den russiske embargoen mot norsk sjømat, innført 7. august i fjor. En sektor som olje og gassaktivitet i Arktiske områder ­– hvor Norge er verdensledende – er også sanksjonert. For norsk industri representerer dette vesentlige utfordringer. 2014 ble forespeilet å bli et gjennombruddsår med konkret leveranse av en boreplattform og supply tjenester, men aktiviteten ble terminert.

Ettersom de restriktive tiltak fortsetter, i alle fall ut året, regner vi med at tapt norsk eksport av varer og tjenester til Russland i 2015 vil beløpe seg til om lag 10 mrd. NOK. Norske eksportører mot Russland er tapere i den pågående geopolitiske konflikten, selv om norske sjømateksportører har lyktes i å kanalisere overskuddsproduksjon som følge av et lukket russisk marked til alternative markeder og uten for  store tap.»

«Russlands regime for importsubstitusjon gir andre norske eksportsektorer økte muligheter, som for eksempel norske leverandører av utstyr og tjenester til russisk oppdrettssektor som er del av en prioritert utvikling i russisk økonomi. Det er fortsatt markedsmuligheter innen områder som  landbrukssektor, fiskeriflåtefornyelser og  reiseliv, selv om russisk kjøpekraft er blitt kraftig redusert siste år. Kammeret registrerer økt interesse fra russiske aktører som søker å følge opp russiske myndigheters fokus på utvikling av innenlands industri og de er selvfølgelig velkommen til å komme i dialog med Handelskammeret og våre medlemmer» sier Forbord. Han legger til at det vil  ta lang tid å komme opp til det tidligere eksportnivået fra Norge til Russland uten sjømat som en ledende varegruppe i samhandelen.

Norsk-Russisk Handelskammer oppfordrer alle relevante parter til fortsatt å bestrebe seg på en snarlig løsning av konflikten i Europa slik at det blir grunnlag for å oppheve de restriktive tiltak på begge sider – slik at fri handel igjen kan prege også de bilaterale relasjonene.

Jarle Forbord

Daglig leder

Norsk-Russisk Handelskammer

 

Dersom ytterligere kommentarer ønskes, vennligst kontakt;

Kommunikasjonssjef Rune O. Methi  tlf. 918 40712

Daglig leder Jarle Forbord tlf.  994 01 943